Pohřební služba Mejstříková s.r.o.

 
 

O nás

 
STEJNĚ JAKO ZROZENÍ NOVÉHO ŽIVOTA, TAK I JEHO KONEC, JSOU PŘIROZENOU SOUČÁSTÍ LIDSKÉHO BYTÍ.

Naše společnost Marie Mejstříková - Pohřební služba s. r. o. působí více než 20 let v Havířově a okolí. Preferujeme citlivý a chápající přístup při úmrtí Vašich blízkých a především se snažíme vždy vyhovět Vašim požadavkům a přáním. Dlouholeté zkušenosti nás zavazují pomoci Vám v těchto nejtěžších chvílích.

Poslední rozloučení je jednou z posledních služeb, kterou můžeme zesnulému prokázat a každý, i ten nejobyčejnější, ve svém životě osamocený člověk, si zaslouží naší úctu a pokoru při jeho důstojném vyprovázení na jeho poslední cestě.

Zajišťujeme kompletní pohřební a hřbitovní služby, vč. pohřbů církevních.

Provádíme veškeré služby, týkající se zorganizování pohřbu, od vyřízení objednávky i mimo provozní dobu - po telefonické domluvě, výkopu hrobu či otevření hrobky, přes nabídku květinových darů a až po zajištění živé hudby.

 
 
PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

Správce osobních údajů

Marie Mejstříková - Pohřební služba s.r.o., zapsána v živnostenském rejstříku (dále jako „správce“) tímto v souladu s čl. 12 GDPR poskytuje informace svým
klientům o zpracovávání osobních údajů a právech v souvislosti s jejich ochranou.
V jakém rozsahu zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, v jakém je nám klient poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu, nebo které
jsme shromáždili jinak a zpracováváme je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností, abychom mohli nabízet a poskytovat naše služby, ale také, abychom chránili naše oprávněné zájmy.
Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje?
- přímo od svých klientů, (dále také „subjekt údajů“), při jednání o smluvním vztahu, při uzavírání smluvního vztahu nebo v průběhu jeho plnění,
- od třetích osob, které jsou k tomu oprávněné na základě Vašeho smluvního vztahu nebo jiného zastoupení k jednání,
- z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.).
Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem našeho zpracovávání
- základní identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta (např. jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa bydliště, státní příslušnost)
- údaje umožňující kontakt s klientem (např. kontaktní adresy, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
- fakturační údaje (např. bankovní spojení)
- údaje poskytnuté pro plnění smlouvy (např. údaje pro zajištění matričních náležitostí, apod.)
- údaje poskytnuté nad rámec plnění smluvního vztahu či příslušných zákonných oprávnění zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany klienta nebo jiného subjektu údajů (např. fotografie)
K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?
Osobní údaje zpracováváme bez nutnosti souhlasu klientů pro účel:
- jednání o smluvním vztahu a uzavření smluvního vztahu,
- plnění smlouvy,
- ochrana oprávněných zájmů správce nebo jiných dotčených osob (např. reklamace, vymáhání pohledávek),
- plnění zákonných povinností z naší strany,
- ochrana důležitých zájmů klienta.
Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné, je však pro účely jednání o smluvním vztahu, uzavření vztahu a plnění smlouvy nezbytné. V případě neposkytnutí nezbytných údajů k tomuto účelu, nemůžeme s klientem uzavřít smluvní vztah a zajistit splnění z něho vyplývajících práv a povinností.
Mimo osobních údajů zpracovávaných bez nutnosti souhlasu klienta, zpracováváme také osobní data klientů pro účely uvedené v rámci konkrétního vysloveného souhlasu (např. použití fotografie a videozáznamu). Takovýto udělený souhlas ke zpracování osobních údajů trvá do jeho odvolání.
Souhlas k danému účelu může klient kdykoliv odvolat, a to písemným prohlášením zaslaným na adresu našeho sídla nebo e-mailem na adrese p.s.mejstrikova@centrum.cz. Prohlášení musí obsahovat, kdo odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů podává a k jakému konkrétnímu účelu
zpracování osobních údajů se odvolání vztahuje.
Komu mohou být předávány zpracovávané osobní údaje?
Osobní údaje mohou být vedle smluvně pověřených zpracovatelů námi poskytovány také:
- v rámci plnění smlouvy přímým dodavatelům jednotlivých služeb,
- v rámci plnění smlouvy příslušným úřadům, vč. předání příslušných dokladů,
- státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem nebo pokud je to nezbytné pro ochranu práv správce.
Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí určení zaměstnanci. Zpracování je prováděno v listinné i elektronické podobě v našich provozovnách, příp. u zpracovatele. Ke zpracování dochází prostřednictvím IT aplikací nebo manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržování bezpečnostních zásad
pro správu a zpracovávání osobních údajů. Za tímto účelem přijímáme opatření, aby bylo zabráněno neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změnám, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu a příslušných právních předpisů. Doba uchování osobních údajů je stanovena zejména občanským zákoníkem upravující promlčecí lhůty, dále pak daňovými předpisy, předpisy o účetnictví, o sociálním zabezpečení, o archivnictví apod.
Poučení a práva v souvislosti se zpracováváním osobních údajů
V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje, pokud:
- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto klienta,
- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
- zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů klienta nebo jiné fyzické osoby,
- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody klientů vyžadující ochranu osobních údajů.
Při zpracovávání osobních údajů může klient v souladu s GDPR uplatnit u nás tato svá práva:
- právo na informace o zpracování osobních údajů,
- právo na přístup k osobním údajům a informacím o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, o zdroji osobních údajů,
- právo na opravu neaktuálních či nepřesných údajů,
- právo na výmaz (právo být zapomenut),
- právo na omezení zpracování,
- právo na přenositelnost svých osobních údajů k jinému správci.
Každý klient, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo pověřený zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu
s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může vznést námitku nebo požádat o vysvětlení, či požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav.
Veškerá práva týkající se zpracování osobních údajů může klient u nás uplatnit, a to písemně na adresu sídla společnosti nebo e-mailem na adrese p.s.mejstrikova@centrum.cz.

Tento dokument je platný ke dni 25.05.2018 a je veřejně přístupný na našich internetových stránkách pohrebnisluzba-mejstrikova.cz

Každý klient se může kdykoliv obrátit se svým podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, tedy Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Plk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 
 
 
REKLAMAČNÍ ŘÁD
Marie Mejstříková - Pohřební služba s.r.o. vydává tento reklamační řád v souladu s ustanovením §13 zákona č.634/199 Sb. o ochraně spotřebitele.

Úvodní ustanovení
Reklamační řád upravuje postup smluvních stran, jejich práva a povinnosti při uplatnění reklamace na plnění z objednávky pohřbu a služeb s tím spojených ze smluv na poskytování ostatních služeb dle individuálních požadavků spotřebitele.
Reklamační řízení je řízení o námitce spotřebitele (objednavatele), namítajícího nedostatky - zejména vadné poskytnutí služby, vadné provedení smutečního obřadu nebo dodání (prodeje) vadného zboží.

Rozsah odpovědnosti
V reklamačním řízení dle tohoto reklamačního řádu při obstarávání pohřbu a zabezpečení služeb na pohřebišti, lze uplatnit odpovědnost spočívající především v tom, že:
1. Poskytovatel nedodržel sjednaný termín konání pohřbu.
2. Poskytovatel neprovede pietní akt, nebo úkony s tím související v rozsahu jak byly sjednány.
3. Objednané služby byly poskytovatelem provedeny odlišně od ujednání ve smlouvě.
4. Je neoprávněně poskytovatelem požadována platba vyšší ceny, než byla sjednána.
5. Při poskytnutí služby nebyly použity výrobky, věci a zařízení, které byly domluveny, či byly použity nebo dodány v jiném množství či kvalitě.

Uplatnění reklamace
Poskytovatel je podle předpisů povinen upozornit na nemožnost zakázaných postupů či použití zakázaných nebo zjevně nevhodných postupů a věcí. Takové poskytnutí může odmítnout a není možné jeho postup či přístup reklamovat.
Spotřebitel je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy vadné plnění zjistil nebo při náležité pozornosti vadné plnění zjistit měl, nejpozději však do dvou let od poskytnutí služby, provedení obřadu nebo od dodání (prodeje) zboží.
Reklamace květinové výzdoby se podávají do 2 kalendářních dní. Kontrola smuteční vazby je prováděna před obřadem na výzvu zaměstnance pohřební služby. Jako průkazný materiál slouží fotodokumentace pořízená před obřadem. Lhůta běží ode dne předání vazby spotřebiteli.
Místem uplatnění reklamace je místo, kde bylo sjednáno vyřízení pohřbu, tj. adresa provozovatele. Reklamace a uplatnění musí být jinak provedeno v pracovní době zveřejněné poskytovatelem v provozovně, případně doručené v uvedené lhůtě poskytovatelem poštovních služeb.
Reklamaci může uplatňovat objednavatel uvedený v objednávce pohřbu nebo ten kdo prokáže, že je jeho zástupcem.
Reklamace se podává písemně, nebo ústně do zápisu u poskytovatele služeb nebo jím pověřeného zástupce. Uvádí se datum podání, označení reklamované vady, podpis a adresa reklamujícího.
Má-li být uplatněna reklamace vady věci, která v průběhu pietního aktu má podlehnout zničení a jejíž vadu již později prokázat nelze, musí být poskytovatel na vadu upozorněn před zničením. Poskytovatel vydá spotřebiteli potvrzení o uplatnění práva.

Vyřízení reklamace
V případě nedodržení sjednané doby pohřbu a služeb ostatních, které zavinil poskytovatel, je ten povinen nahradit škodu, která vznikla spotřebiteli, a to v penězích, nedohodnou-li se jinak. Je-li prokázáno, že plnění nebylo provedeno v rozsahu či kvalitě sjednané v objednávce pohřbu, má spotřebitel právo na přiměřené snížení ceny z části služby, která vadu vykazuje.
Cenu obstarání pohřbu a dalších služeb lze reklamovat pouze, je-li požadovaná cena vyšší než smluvená. Byla-li smluvní cena v průběhu poskytování služby zvýšena se souhlasem spotřebitele, platí tato vyšší cena.
Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu projednat reklamaci s tím, kdo ji podal a dohodnout její vyřízení. O způsobu vyřízení reklamace se vyhotovuje zápis s podpisy toho, kdo reklamaci uplatnil i poskytovatele. Stejnopis zápisu náleží každé straně.
Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od jejího uplatnění. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů, pokud se poskytovatel se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě (§ 19).

Mimosoudní řešení sporů
V případě, že dojde mezi poskytovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz
 
 
 
 

Kariéra

 
22.10.2019 STÁLE HLEDÁME nového pracovníka na pozici Řidič - pracovník pohřební služby.
Náplň práce:
 • manipulace, úprava a přeprava zemřelých v nepřetržitém provozu
 • komunikace s pozůstalými, zdravotníky, pracovníky policie a soc.služeb
 • zajišťování provozu smutečního obřadu
 • práce spojené s provozem pohřební služby - knihy jízd, evidence, ..
Požadavky:
 • řidičské oprávnění sk. B, aktivní řidič min. 2 roky
 • fyzická zdatnost a psychická odolnost
 • komunikativnost, samostatnost, spolehlivost, poctivost
 • příjemné vystupování a schopnost empatie
 • podmínkou je bydliště v Havířově
Nabízíme:
 • hlavní pracovní poměr
 • zázemí firmy s dlouholetou tradicí
 • nástupní plat 21 000 Kč
V případě zájmu o pracovní místo zašlete strukturovaný životopis mailem na p.s.mejstrikova@centrum.cz, poštou na adresu sídla společnosti případně doručte osobně.
Zasláním životopisu do společnosti Marie Mejstříková - Pohřební služba s.r.o.dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů v něm uvedených. Vaše data budou použita pouze k účelu vyhledávání vhodných kandidátů pro tuto pozici.
Pokud od nás neobdržíte do 2 týdnů žádnou odpověď, nebyli jste vybrání do dalšího řízení a veškeré Vámi zaslané informace budou skartovány.