Pohřební služby Havířov a okolí

 
 

Pomůžeme Vám se sjednáním pohřbu

 
Při odchodu blízkého člověka nemusíte být na vše sami. Klientům poskytujeme komplexní pohřební služby a poradenství na našich pobočkách v Havířově-Městě a Šumbarku, abychom jim usnadnili poslední rozloučení s milovanými. Zajistíme objednání pohřbu, od obřadní síně, přes rakev a květinovou výzdobu, až po smutečního řečníka a hudbu.
 
 

Nabízíme

 
 • sjednání objednávky pohřbu
 • nepřetržitou pohotovostní službu pro převozy zesnulých z celé ČR i ze zahraničí
 • vytištění smutečního oznámení s černobílou či barevnou fotografií
 • zhotovení fota na smuteční štít
 • služby smutečních řečníků
 • široký výběr rakví a obalů na urny
 • nosiče rakví k pohřbu
 • úpravu zesnulých včetně oblékání a holení
 • živou i reprodukovanou hudbu
 • provedení rozptylů či vsypů zpopelněných ostatků
 • zajištění pohřbů i mimo náš region
 • velký výběr smutečních květinových vazeb (věnce, ikebany, koše, kytice atd.)

Na požádání pro Vás zařídíme:
 • služby fotografa, kameramana či poskytovatele fotoprezentací a projekcí
 • inzerci v novinách

Zprostředkujeme

 • výkop hrobu či otevření hrobky
 • kamenické práce
 • možnost smutečního pohoštění v různých restauracích
 • služby autobusového dopravce
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Mejstříková - Pohřební služba s.r.o., Havířov
 
 

Druhy pohřbů

 
 

Zpopelnění bez smutečního obřadu

 
Na základě objednávky bude zesnulý převezen do krematoria a provede se zpopelnění bez účasti pozůstalých. Datum zpopelnění bude uvedeno na Dokladu o zpopelnění, který obdrží objednavatel pohřbu při vyzvednutí urny buď na naší pobočce či přímo v krematoriu.
 

Pohřeb v úzkém rodinném kruhu

 
Na základě objednávky bude zesnulý v dohodnutý den a hodinu převezen do výstavní místnosti v předem vybrané smuteční síni, kde se pozůstalí se zemřelým rozloučí při poslechu reprodukované hudby bez přítomnosti řečníka. Tento druh rozloučení je komorní, v počtu do max. 15 osob. Po rozloučení bude zesnulý převezen do krematoria ke zpopelnění, případně na hřbitov, kde bude uložen do hrobu či hrobky.
 

Pohřeb veřejný ve smuteční síni, v kostele či modlitebně

 
Při sjednání objednávky si objednavatel vybere čas, místo konání a způsob pohřbu. Následuje tvorba a tisk parte, výběr rakve, čalounění a doplňků, květinových darů, které na smuteční obřad přivezeme. Pomůžeme vybrat hudbu živou či reprodukovanou, zkontaktujeme řečníka či faráře, domluvíme autobusového dopravce či firmu zajišťující videoprojekci. Po smutečním obřadu bude zesnulý převezen do krematoria ke zpopelnění nebo na hřbitov, kde bude uložen do hrobu případně do hrobky.
 

Rozloučení s urnou

 
Z různých důvodů může dojít nejprve ke zpopelnění zesnulého, po němž si pozůstalí mohou dojednat rozloučení s urnou v jimi vybrané obřadní síni, které probíhá tak, jak již je výše popsáno.
 
 
 

U všech pohřbů zajišťujeme

 
 • tisk smutečního oznámení na počkání s barevnou i černobílou fotkou v libovolném počtu včetně obálek
 • civilního řečníka
 • vyřízení úmrtního listu
 
 
 
 
 
 
Marie Mejstříková - Pohřební služba s.r.o., Havířov
 
 

Jak postupovat při úmrtí blízkého

 
 

Úmrtí v nemocnici nebo jiném zdravotnickém či sociálním zařízení

 
Na základě zprávy o úmrtí z nemocnice, z domova důchodců nebo jiného sociálního zařízení se pozůstalí dostaví do jedné z našich poboček:

Na Nábřeží 61, 736 01 Havířov-Město
Náměstí T. G. M., 736 01 Havířov-Šumbark
 

Úmrtí doma

 
V případě úmrtí doma se spojíte se Službou krajského koronera, který působí na celém území Moravskoslezského kraje. Kontakt na dispečink koronera: 603 204 946 a 608 131 015. Případně zavoláte linku 155 nebo 112, která výjezd lékaře zařídí.

Koroner zesnulého prohlédne a vystaví „List o prohlídce zemřelého”, který Vám ponechá. Po jeho návštěvě zavolejte naši pohřební službu, která zesnulého z místa úmrtí odveze do našeho chladicího zařízení.

Kontakt na naši pohřební službu: +420 596 811 231 a +420 725 108 646
 

Při objednání pohřbu budete potřebovat

 
 • fotografii na parte v tištěné nebo digitální podobě
 • občanský průkaz zesnulého (pokud je k dispozici)
 • občanský průkaz objednavatele
 • oblečení pro zesnulého
 
 
 
Marie Mejstříková - Pohřební služba s.r.o., Havířov
 
 

Praktické informace

 
 
PŘÍSPĚVKY NA PÉČI, BEZMOCNOST, ZTP, ... A JINÉ MIMOŘÁDNÉ PŘÍSPĚVKY POSKYTOVANÉ ÚŘADEM PRÁCE
Sjednavatel pohřbu je vázán zákonnou povinností informovat Úřad práce o úmrtí a to ve lhůtě nejpozději do 8 dnů.
Obvykle stačí tuto událost oznámit emailem a po obdržení úmrtního listu dodat na úřad jeho kopii.

Starobní důchod odhlašuje matrika na České správě sociálního zabezpečení.

ÚMRTNÍ LIST
Vystavuje matrika města (obce ) v jehož obvodu došlo k úmrtí. Úmrtní list je vydán objednavateli pohřbu buď osobně, případně je zaslán doporučenou poštou do vlastních rukou.
Lhůta na jeho vystavení je 30 dnů od data úmrtí.
Slouží k:
- odhlášení z místa trvalého bydliště, odvozu odpadů, odhlášení služeb spojených s bydlením (SIPO, telefon, internet, mobilní telefon, ... ),
- vyřízení vdovského, případně sirotčího důchodu či pohřebného (pokud je nárok).

DĚDICKÉ ŘÍZENÍ
Notáře určí místně příslušný soud dle místa trvalého pobytu zesnulého a notář si sám písemně vyzve objednavatele pohřbu k řízení o pozůstalosti.

URNA
Urna bude připravena k vyzvednutí v kanceláři pohřební služby cca do 10 dnů od pohřbu a o jejím uložení budete telefonicky informováni. U převzetí urny je nutné předložit "Doklad k vyzvednutí urny", který obdržíte při sjednávání pohřbu.
Uskladnění urny je možné bezplatně po dobu 6 měsíců.


VDOVSKÝ/VDOVECKÝ/SIROTČÍ DŮCHOD
Žadatel podává žádost u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, kde zjistí přesné podmínky nároku čerpání.

Na vdovský (nebo vdovecký) důchod není nárok automaticky při smrti partnera. Hlavní podmínkou pro vznik nároku na vdovský důchod je to, že zesnulý byl manželem (vdovský důchod) nebo manželkou (vdovecký důchod) pozůstalého, který bude o důchod žádat.
Na vdovský důchod není nárok v případě, že se jednalo pouze o druha nebo družku. A to ani v případech registrovaného partnerství. Nárok na důchod není ani v případě dlouhodobé soužití dvou partnerů, kteří spolu třeba i vychovávají/vychovávali děti

K žádosti o vdovský/vdovecký důchod se předkládá:
- OP pozůstalého,
- úmrtní list,
- oddací list,
- poslední důchodový výměr obou manželů.

Nárok na sirotčí důchod má dítě, kterému zemřel rodič, osvojitel, osoba, která převzala dítě do péče nebo do společné výchovy manželů. Nárok má pouze nezaopatřené dítě. Tedy buď nezletilé dítě (do 18 roků), nebo případně i zletilé dítě, které splňuje podmínky nezaopatřenosti (tj. například studuje střední, vyšší odbornou nebo vysokou školu, a to max. do 26 roků).

K žádosti o sirotčí důchod se předkládá:
- OP žadatele ,
- rodný list dítěte,
- úmrtní list,
- u dětí, které již skončily povinnou školní docházku, ještě potvrzení o studiu, event. učení, popř. další doklady prokazující nezaopatřenost dítěte (zdravotní stav, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dětí mladších 18 let apod.).

POHŘEBNÉ
Pohřebné je jednorázový příspěvek, vyplácen Úřadem práce, který je určen k uhrazení nákladů za pohřeb. Je pouze pro případy, kdy se jedná o pohřeb nezaopatřeného dítěte, nebo o pohřeb rodiče nezaopatřeného dítěte. Není to tedy sociální dávka, která by byla určena k úhradě pohřbu u lidí, kteří mají nízké příjmy.

K žádosti o pohřebné se dokládá:
- OP žadatele,
- rodný list dítěte
- fakturu za vypravení pohřbu (vydá pohřební služba),
- úmrtní list,
- doklad o pohřbení, tj buď doklad o zpopelnění či pohřbení do hrobu/hrobky (vydá pohřební služba nebo hřbitovní správa).